Warunki korzystania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej. Strona internetowa program30dni.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) zawiera treści informacyjne świadczone przez firmę Billions&Billions Sp. z o.o.. Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki korzystania. Kontynuowanie dostępu i korzystania ze Strony internetowej wymaga wyrażenia zgody na te warunki.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na jakiekolwiek warunki niniejszej umowy, nie mogą Państwo kontynuować dostępu i korzystania ze Strony internetowej.

Rozdział 1. Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności. Niniejsza strona nie stanowi źródła porady medycznej.

Treści na Stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, na której mogliby Państwo polegać. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a firmą Billions&Billions Sp. z o.o.. Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna. Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.

Firma Billions&Billions Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy osób lub szkody wyrządzone w mieniu, wynikłe ze stosowania jakiegokolwiek produktu, informacji, koncepcji lub instrukcji zawartych w materiałach udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem lub na Stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia w dowolnym czasie dowolnej treści lub funkcji Strony internetowej, w tym niniejszych warunków korzystania a wszelkie takie modyfikacje będą obowiązywać niezwłocznie po wprowadzeniu modyfikacji takiej treści lub funkcji Strony internetowej lub warunków korzystania. Użytkownik zobowiązuje się do okresowego przeglądania niniejszej umowy w celu zapoznania się z takimi modyfikacjami, a kontynuowanie dostępu lub korzystania ze Strony internetowej będzie wiążącym prawnie dowodem zaakceptowania najbardziej aktualnej wersji Warunków korzystania obowiązującej w momencie dostępu lub korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej. Z TEGO POWODU PROSIMY O PRZEANALIZOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ZA KAŻDYM RAZEM KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

 

Rozdział 2. Prawa autorskie, znaki towarowe i ograniczenia w zakresie korzystania z zawartości strony.

Zawartość Strony internetowej w tym również, lecz nie wyłącznie, tekst, grafiki, obrazy i oprogramowanie licencjonowane przez Billions&Billions Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim Rzeczpospolitej Polskiej i postanowieniami układów międzynarodowych. Prawo własności do zawartości Strony internetowej nie przechodzi na jakiegokolwiek użytkownika strony, lecz pozostaje przy Billions&Billions Sp. z o.o. lub autorach materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej.

Billions&Billions Sp. z o.o. jest również właścicielem nazw używanych dla swoich produktów i usług wymienionych na Stronie internetowej i nazwy te są chronione prawem dotyczącym znaków towarowych Rzeczpospolitej Polskiej i postanowieniami układów międzynarodowych. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Przez wyrażenie zgody na niniejsze warunki korzystania użytkownik jest upoważniony do przeglądania, wysyłania pocztą elektroniczną, pobierania lub drukowania kopii zawartości strony, lecz wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Nieuprawnione korzystanie z zawartości strony może powodować naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw. Przy wysyłaniu pocztą elektroniczną, pobieraniu lub drukowaniu kopii zawartości strony należy uwzględnić również wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich i  innych praw, w tym informacje o prawach autorskich umieszczone u dołu strony.

Zawartość strony nie może być modyfikowana, dzielona, kopiowana, powielana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania danych, tłumaczona na jakikolwiek język naturalny lub komputerowy, przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub w inny sposób), odsprzedawana lub rozpowszechniana bez wcześniejszej pisemnej zgody Billions&Billions Sp. z o.o.. Zabronione jest sprzedawanie lub zmienianie zawartości strony bądź powielanie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, dystrybuowanie lub w inny sposób korzystanie z zawartości strony w jakikolwiek sposób w celach publicznych lub komercyjnych.

Używanie zawartości strony na jakichkolwiek innych stronach internetowych lub w jakiejkolwiek innej sieci komputerowej w dowolnym celu jest zabronione, jakkolwiek użytkownik może umieszczać na swojej witrynie hiperłącza HTML do Strony internetowej, z zastrzeżeniem niniejszych warunków korzystania. Przez zaakceptowanie niniejszych warunków korzystania użytkownik uzyskuje niewyłączną, ograniczoną i odwołalną licencję na umieszczanie linków do Strony internetowej. Firma Billions&Billions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do cofnięcia w dowolnym momencie takiej licencji lub prawa do korzystania z określonych linków. Jeśli firma Billions&Billions Sp. z o.o. cofnie taką licencję, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia i wyłączenia wszystkich swoich linków do Strony internetowej.

Korzystanie ze znaków towarowych lub innych części zawartości strony w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony przez niniejsze warunki korzystania stanowi naruszenie niniejszej umowy i może naruszać prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa. Powoduje to automatycznie unieważnienie pozwolenia na korzystanie ze Strony internetowej i użytkownik zobowiązany jest natychmiast zniszczyć wszelkie kopie jakichkolwiek części zawartości strony. Wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane niniejszymi warunkami korzystania są zastrzeżone. Zawartość strony może ulec zmianie bez uprzedzenia według uznania Billions&Billions Sp. z o.o..

 

Rozdział 3. Oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Billions&Billions Sp. z o.o. NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ O SKUTKACH WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA STRONY INTERNETOWEJ LUB OPIERANIA SIĘ NA TREŚCI ZAWARTEJ LUB UZYSKANEJ ZA POMOCĄ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. DLATEGO, KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA ZE STRONY INTERNETOWEJ ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

Billions&Billions Sp. z o.o. UDOSTĘPNIA STRONĘ ORAZ JEJ ZAWARTOŚĆ NA ZASADZIE „JAK JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOPOWIEDZIANYCH CZY USTAWOWYCH. Billions&Billions Sp. z o.o. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZYM WYRAŹNIE UCHYLA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOPOWIEDZIANE CZY USTAWOWE, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Billions&Billions Sp. z o.o. NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI TREŚCI, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIK, LINKÓW LUB INNYCH DANYCH ZAWARTYCH LUB UZYSKANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘCIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA, ŻE WSZELKIE TREŚCI JAKIE UZYSKUJE ZE STRONY INTERNETOWEJ SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNEGO KODU, KTÓRY MOŻE WYKAZYWAĆ WŁAŚCIWOŚCI DESTRUKCYJNE. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE SĄ DOZWOLONE OGRANICZENIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH, DLATEGO JEDNO LUB WIĘCEJ Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE ANI Billions&Billions Sp. z o.o. ANI JAKAKOLWIEK OSOBA LUB SPÓŁKA STOWARZYSZONA Z Billions&Billions Sp. z o.o. NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK TREŚCI, USŁUG LUB MATERIAŁÓW  UDOSTĘPNIONYCH UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ (DALEJ „WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI”). WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJE WSZELKIE ROSZCZENIA, NIEZALEZNIE CZY WYNIKAJĄ Z GWARANCJI, UMOWY,  DELIKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ ZASADY PRAWNEJ ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA Billions&Billions Sp. z o.o. ZOSTAŁA POINFORMOWANA CZY TEŻ NIE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJE WSZELKIE STRATY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE I MORALNE; SZKODY WYNIKAJĄCE Z URAZU LUB UMYŚLNEJ ŚMIERCI; UTRACONE ZYSKI ORAZ SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI.

 

Rozdział 4. Linki do innych stron, reklamy.

Nasze strony mogą zawierać linki do stron internetowych będących własnością osób trzecich. Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników i nie stanowią aprobaty jakichkolwiek treści zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem takich stron internetowych osób trzecich. Billions&Billions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych. Billions&Billions Sp. z o.o. nie przegląda, nie kontroluje ani nie monitoruje materiałów zamieszczonych na jakichkolwiek stronach internetowych osób trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zawartości, dokładności czy zasadności takich materiałów na stronach internetowych osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mogą zawierać informacje na temat zastosowań produktów Billions&Billions Sp. z o.o., które nie zostały zatwierdzone przez organy regulujące w Państwa jurysdykcji. Ponieważ Billions&Billions Sp. z o.o. nie kontroluje ani nie aprobuje takich informacji, Billions&Billions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść lub prowadzenie takich stron internetowych osób trzecich, jak również za transakcje lub interakcje z takimi stronami.

Państwa dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których odsyłają linki zamieszczone na Stronie internetowej oraz korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Korzystanie ze stron internetowych osób trzecich podlega stosownym warunkom korzystania określonym dla tych stron internetowych, w tym odnośnych polityk ochrony prywatności ustanowionych przez operatorów takich stron. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykorzystywania linków do Strony internetowej w taki sposób, że są one związane z reklamą lub sugerują aprobatę jakiejkolwiek organizacji, produktu lub usługi. Użytkownik zgadza się nie umieszczać linków do Strony internetowej na jakichkolwiek witrynach, które które rozsądna osoba uznałaby za oszczercze, obsceniczne, napastliwe, rażąco obraźliwe lub złośliwe. Użytkownik zobowiązuje się nie „ramkować” Strony internetowej lub jakichkolwiek treści na niej zawartych i  zobowiązuje się nie tworzyć na jakimkolwiek serwerze żadnej kopii jakiejkolwiek części Strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się nie wyświetlać ani nie używać logo lub znaków towarowych Billions&Billions Sp. z o.o. w jakikolwiek sposób bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Jeśli Billions&Billions Sp. z o.o. zdecyduje się umieścić na Stronie internetowej reklamy osób trzecich, reklamy takie będą mogły zawierać linki do innych stron internetowych. O ile nie określono inaczej, umieszczenie takich reklam na Stronie internetowej nie stanowi aprobaty jakiegokolwiek wyrobu ani nie stanowi jakiegokolwiek oświadczenia dotyczącego zawartości, dokładności czy legalności jakichkolwiek materiałów zawartych w reklamach umieszczonych na Stronie internetowej lub do których odsyłają linki zamieszczone w takich reklamach.

 

Rozdział 5. Uwolnienie od odpowiedzialności.

W razie podjęcia jakichkolwiek czynności prawnych wskutek wykorzystania Strony internetowej przez Państwa zgadzają się Państwo ochronić, zabezpieczyć i uwolnić Billions&Billions Sp. z o.o., jej dyrektorów, kierowników wyższego szczebla, pracowników, pośredników, licencjodawców, dostawców i autorów zawartości od odpowiedzialności oraz uiścić wszelkie poniesione przez nich uzasadnione opłaty sądowe i księgowe bez ograniczeń.

 

Rozdział 6. Rozdzielność postanowień.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków korzystania zostanie uznane przez sąd właściwy w danej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych warunków korzystania, które pozostaną w pełni w mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania nie może być uważane za zrzeczenie się w przyszłości lub trwale tego ani żadnego innego warunku.

 

Rozdział 7. Inne postawienia.

Billions&Billions Sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do Strony internetowej, a działanie Strony internetowej może być zakłócane przez czynniki pozostające poza naszą kontrolą. Użytkownik zgadza się na to, że niniejsze warunki korzystania i wszystkie związane porozumienia mogą być automatycznie scedowane przez Billions&Billions Sp. z o.o., według własnego uznania, na inny podmiot na skutek fuzji lub przejęcia. Zaniechanie przez firmę Billions&Billions Sp. z o.o. wypełniania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia wynikającego z niniejszych warunków w odniesieniu do naruszenia przez Użytkownika lub innych osób niniejszych warunków nie oznacza rezygnacji z tego prawa lub postanowienia w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Niniejsze warunki użytkowania nie przewidują ani nie ustanawiają żadnego przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki joint venture ani relacji pracownik-pracodawca, adwokat-klient, lekarz-pacjent lub franczyzodawca-franczyzobiorca.

 

Rozdział 8. Kompletność umowy.

NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ CAŁOŚĆ UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ Billions&Billions Sp. z o.o. W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAWARTEJ NA TEJ STRONIE.